Môj program

Zodpovedne postavené ciele, nie populistické sľuby. Otvorený a rozumný prístup k správe verejného majetku. Odvaha a chuť hľadať nové a priamočiare riešenia, komunikácia vo verejnom priestore v záujme spoločného hľadania nových a lepších riešení.

Načúvanie potrebám obyvateľov, partnerský vzťah v záujme napredovania a vylepšovania vecí, ktoré sa nás dotýkajú.

Takto znejú predstavy kandidáta na primátora mesta Trnava Ing. Jozefa Pobieckého a kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Trnava za koalíciu SDKÚ-DS, SaS o novej, lepšej a modernejšej Trnave. Trnave tretieho tisícročia.

Sme Trnavčania a milujeme naše mesto. Ale my, a myslíme si že ani Vy, tu nechceme iba bývať. Chceme tu, v našej Trnave, aj plnohodnotne žiť!
Veríme, že spoločne nájdeme riešenia na mnohé otázky a výzvy.
Pretože Vy, obyvatelia nášho bohatou históriou prešpikovaného slobodného kráľovského mesta, rovnako tak budúcnosťou plnou perspektív, si zaslúžite dostať od svojho mesta viac.

Spolu to dokážeme!

Naša desiatka pre mesto, v ktorom chceme žiť

1. Mestský internet pre každú domácnosť v Trnave zadarmo

Vypracujeme a zrealizujeme prostredníctvom mestskej spoločnosti TT-IT, s.r.o., finančne životaschopný model pripojenia na internet prostredníctvom optických káblov do každej domácnosti v Trnave, vrátane rodinných a obytných domov.

Základné internetové pripojenie bude mať každá domácnosť v Trnave úplne zadarmo a bez akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2. Chodníky, cesty, parkoviská

Našou úlohou je:

 • operatívnejšie riešiť havarijné stavy mestských komunikácií
 • zavedenie samostnatného formuláru na webe trnava.sk, určeného na ohlasovanie výtlkov, dier, neodhrnutých ciest a podobne občanmi mesta
 • kontinuálne pokračovať v rekonštrukciách ciest a chodníkov
 • postupovať v rekonštrukciách miestnych komunikácií na základe vyťaženosti lokality
 • rozšíriť technický park mesta o menšie stroje určené na odhŕňanie snehu a čistenie ulíc
 • v maximálnej miere podporovať rozšírenie siete cyklochodníkov na území mesta, dokončiť úseky, na ktorých jestvujúce cyklocesty končia neurčito – v križovatkách a podobne
 • realizovať projekt platieb za parkovanie formou SMS správ s cieľom postupne odstrániť parkovacie automaty a ušetriť náklady spojené s ich prevádzkou a údržbou
 • čo najskôr zaviesť do praxe výsledky prieskumu o Optimalizácii Mestskej hromadnej dopravy
 • zabezpečiť investora, ktorý v Trnave zrealizuje výstavbu moderného viacpodlažného parkovacieho domu s ohľadom na architektúru a urbanizmus danej lokality
 • realizovať ďalšie križovatky s betónovým povrchom v snahe zabrániť častým rekonštrukciám a tvorbe “kobercového” efektu
 • pokračovať v zvyšovaní počtu parkovacích miest na sídliskách
 • vylepšiť dopravnú situáciu na križovatke ulíc Spartakovská – Clementisova, zrekonštruovať úsek od križovatky po Koniarekovu ulicu
 • zlepšiť a zefektívniť komunikáciu a spoluprácu s vlastníkmi a správcami ostatných komunikácií na území mesta (SSC, TTSK) v snahe o kvalitnejšiu údržbu a modernizáciu niektorých dôležitých dopravných uzlov
 • úzko komunikovať s predstaviteľmi štátu v snahe urýchliť výstavbu južného obchvatu od Modranky po Bratislavskú cestu
 • zrekonštruovať chodník a vybudovať cyklochodník a moderné verejné osvetlenie do Kamenného mlyna

3. Čisté mesto

Musíme:

 • zlepšiť starostlivosť o verejnú zeleň, v centre rovnako aj na sídliskách
 • zabezpečiť kvalitnejšie čistenie verejných plôch a zamedziť stavom, kedy zostávajú exponované a turistami navštevované lokality dlhé týždne nepokosené a nevyčistené
 • zaviesť samostnatný formulár na webe trnava.sk, určený na ohlasovanie nevyčistených a nepokosených plôch verejnej zelene
 • zrealizovať pasportizáciu a optimalizáciu verejnej zelene, na základe odbornej analýzy vysádzať také druhy drevín, kríkov a pod., ktorých údržba nebude pre mesto finančne nákladná viac, ako je únosné
 • rozšíriť sieť verejných WC – sprevádzkovať 2 nové moderné verejné toalety
 • podmieňovať realizáciu súkromných projektov s maximálnym dôrazom na výsadbu novej zelene a plôch pre oddych (lavičky, detské preliezky…)
 • pokračovať v prípravách projektu komplexnej obnovy relaxačno-oddychovej zóny Kamenný mlyn a v čo najskoršom možnom termíne sa s projektom uchádzať o kofinancovanie z fondov EÚ
 • zlepšovať a podporovať podmienky pre separáciu odpadov na sídliskách, pokračovať v nastúpenej ceste efektívneho triedenia a ďalšieho zhodnocovania odpadov na skládke KO
 • pokračovať v nastúpenom trende Humanizácií sídlisk (celková obnova verejných priestranstiev, zelene, komunikácií, definícia plôch pre chodcov, cyklistov, dopravu, renovácia verejného osvetlenia…)
 • naďalej  prevádzkovať zberné dvory pre obyvateľov mesta zadarmo
 • budovať lesoparky na hraniciach intravilánu mesta Trnava
 • prenajať (napr. za 1 euro) vnútorné okruhy kruhových križovatiek súkromným firmám, ktoré sa výmenou za možnosť umiestnenia loga budú starať o zeleň a výsadbu týchto exponovaných križovatiek (pozitívum: ukážkové križovatky, nulové zaťaženie daňových poplatníkov mesta)
 • dbať na kontrolu dodržiavania verejného poriadku majiteľmi psov v striktne vymedzených lokalitách určených na venčenie, viac komunikovať s psíčkarmi v snahe nájsť rozumnú dohodu o spolunažívaní

4. Moderná Trnava

Dávame si za cieľ:

 • zrealizovať modernú, kvalitnú a postaveniu mesta Trnava zodpovedajúcu rekonštrukciu Pešej zóny v jednej, maximálne dvoch na seba nadväzujúcich etapách
 • za jednu z našich priorít považujeme vyvíjanie sústredeného úsilia v snahe o presadenie projektov komplexnej modernizácie a revitalizácie Kamenného mlyna (obnova zelene, nové chodníky, lavičky, oprava amfiteátru, vybudovanie infocentra, sociálnych zariadení…)
 • situovať developerské projekty (okrem už rozbehnutých) mimo zastavaných obytných zón
 • pokračovať v otázke projektu Športovo-obchodného centra ŠAM Aréna Trnava
 • postupne pokračovať v rekonštrukciách základných a materských škôl na území mesta
 • zabezpečiť prípravu rekonštrukcie Hviezdoslavovej ulice
 • pokračovať v rekonštrukcii Mestskej polikliniky
 • zabezpečiť investorov v priestoroch vznikajúceho Mestského technologického parku
 • pokračovať v projektoch Humanizácií sídlisk Družba, Linčianska, Prednádražie, Hliny a vypracovať projekty pre postupnú humanizáciu ďalších sídlisk (Zátvor, Vodáreň..)
 • aktívne vyhľadávať nových investorov, spolupracovať s agentúrami, ktoré úzko komunikujú s investormi

5. Koncerty, výstavy, zápasy, otvorené športoviská

V Trnave bývame a chceme tu aj žiť, preto budeme:

 • podporovať nové projekty kultúrneho, zábavného či spoločenského charakteru
 • vytvárať podmienky pre subjekty, ktoré majú záujem organizovať na území mesta rôzne kultúrne, spoločenské, zábavné či športové podujatia
 • poskytovať takýmto subjektom a organizáciám dostatok priestoru a možností (výhodný prenájom námestia, pešej zóny, amfiteátra, športovej haly, atď.)
 • zachovávať všetky tradičné a obľúbené kultúrne a športové poduajtia, chceme udržať dotačný systém z prostriedkov mestského rozpočtu
 • uvádzať do života nové tradičné akcie najmä v centre, počas leta, našim cieľom je priviesť do centrálnej mestskej zóny viac života, atraktívnych a zaujímavých akcií, aktívne sa podieľať na organizovaní nových pravidelných podujatí
 • aktívnejší v komunikácii s prípadnými partnermi a sponzormi športových klubov, ktoré reprezentujú mesto (futbal, hokej hádzaná, bejzbal, basketbal…), v záujme hľadania ciest kofinancovania ich športovej činnosti
 • budovať a otvorene pomáhať pri výstavbe hokejbalových ihrísk na sídliskách a priestranstiev pre petanque
 • pokračovať v realizácii Programu obnovy verejných športovísk, otvoriť areály ZŠ za stanovených podmienok pre verejnosť
 • zavádzať do praxe projekty športových aktivít spojených s mládežou
 • podporovať vytvorenie siete informačno-propagačných svetelných obrazoviek na niekoľkých strategických miestach

6. Najmenším Trnavčanom

Ponúkame:

 • vo zvýšenej miere realizovanie nových moderných a bezpečných detských ihrísk
 • sústredenie sa na projektovanie menších ihrísk, v záujme zvládnutia financovania väčšieho množstva projektov
 • podporu usporiadateľom podujatí rodinného charakteru najmä v centre mesta
 • zvýšenú pozornosť zachovávaniu čistoty a funkčnosti jestvujúcich detských ihrísk
 • výstavbu oplotenia vybraných detských ihrísk a zavedenie režimu ich prevádzky
 • výstavbu šotolinového chodníka a humanizáciu detského ihriska v Kamennom mlyne

7. Pomoc slabším, úcta k starším

Nezabúdame, že je našou povinnosťou, aby sme:

 • aj naďalej podávali pomocnú ruku starším občanom
 • zabezpečili, aby malometrážne byty a domovy dôchodcov poskytovali svojim obyvateľom dôstojné podmienky pre život
 • podporovali seniorov a organizácie združujúce starších občanov mesta
 • rozšírili, skvalitnili a zosúladili potrebu sociálnych služieb mesta
 • rekonštruovali zariadenia pre seniorov aj s pomocou fondov Európskej únie
 • zabezpezpečili zvýšenie počtu kvalifikovaných opatrovateliek
 • naďalej podporovali činnosť zväzu zdravotne postihnutých dospelých, detí a mládeže, materského centra a iných neštátnych združení
 • dobudovali kapacity zariadení opatrovateľských služieb

8. Ukážme naše mesto svetu

Sústredíme pozornosť na:

 • aktívnu a nápaditú podpora turistického ruchu
 • zabezpečenie profesionálne pripravených sprievodcov
 • ukážkovo upravené verejné priestranstvá
 • otvorené kostoly
 • výraznejšie zapojenie podnikateľov  z Trnavy aj okolia do turistického ruchu
 • pracovanie projektu turistického ruchu tak, aby návštevníci v regióne mali dôvod tráviť viac času
 • vypracovanie kvalitných projektov na podporu cestovného ruchu (obnova pamiatok, vznik nových atrakcií, podujatí…)

9. Profesionálne, otvorené a efektívne riadenia mesta

Mesto musí slúžiť svojim obyvateľom, a nie naopak. Preto chceme, aby:

 • primátor a viceprimátori počas celého volebného obdobia nedostávali žiadne odmeny
 • bola zrealizovaná úplná elektronizácia samosprávy ako základ efektívnej formy výkonu mestskej samosprávy
 • bolo riadenie mesta hospodárne a účinné s dôrazom na meranie efektívnosti rozhodovania
 • mesto efektívnejšie a transparentnejšie spravovalo svoj majetok
 • dochádzalo k lepšiemu zhodnocovaniu mestského majetku
 • sme priniesli inovačnú aktivitu pri vyhľadávaní efektívnejších spôsobov uspokojovania potrieb občanov
 • zabezpečiť, aby sa čo možno najviac záležitostí vnútri mesta aj pri komunikácii s občanmi vybavovali elektronickou formou s dôrazom na šetrenie papiera a životného prostredia

10. Mesto ako partner

Zdravý podnikateľský sektor je pre mesto dôležitý, preto chceme:

 • byť partnerom pre súkromné subjekty, v maximálnej miere vytvárať investorom najmä pri verejnoprospešných projektoch také podmienky, ktoré realizácii projektov zjednodušia (aquapark, bývanie, športové areály…)
 • podávať pomocnú ruku zo strany radnice pre investorov a podnikateľov
 • zaviesť pripomienkové konania v procese príprav Všeobecne záväzných nariadení
 • vo všeobecnosti chceme viac byť osožní, ústretoví a partnerskí